            
  
2022/1/4
      2021  12   31                                                                                                        191.13                                                2015  25%  43.55%          0.564   2015  8%                   71.8%   2015  17%                                     V     IV         40                                           
     